English
Login
Register
View University
Studies > Italy > Rome > Universitŕ Degli Studi Di Roma - Tor Vergata > Partners 
View programmes Write Review

Universitŕ Degli Studi Di Roma - Tor Vergata

Global university agreements of Universitŕ Degli Studi Di Roma - Tor Vergata
Belgium
Universiteit Gent (261 reviews)
Université de Ličge (116 reviews)
Universiteit Antwerpen (101 reviews)
Czech Republic
Denmark
Aarhus Universitet (131 reviews)
Finland
University of Tampere (206 reviews)
Helsinki Polytechnic (73 reviews)
Germany
Universität Mannheim (143 reviews)
Universität Augsburg (45 reviews)
Fachhochschule Nordostniedersachsen (12 reviews)
Bergische Universität - Gesamthochschule Wuppertal (8 reviews)
Fachhochschule Nürtingen (6 reviews)
Hochschule für Wirtschaft und Politik Hamburg (6 reviews)
Fachhochschule Rosenheim (2 reviews)
Hungary
Szent-gyÖrgyi Albert Orvostudományi Egyetem
Pécsi Orvostudományi Egyetem
Netherlands
Hogeschool Holland (224 reviews)
Universiteit Leiden (192 reviews)
Universiteit Twente (145 reviews)
Poland
Portugal
Universidade de Coimbra (154 reviews)
Universidade do Porto (143 reviews)
Universidade de Lisboa (63 reviews)
Universidade de Aveiro (51 reviews)
Spain
Universitat de Barcelona (841 reviews)
Universidad de Salamanca (592 reviews)
Universidad de Sevilla (581 reviews)
Universitat de Valčncia (419 reviews)
Universitat d'Alacant (418 reviews)
Universidad de Zaragoza (302 reviews)
Universidad de Málaga (257 reviews)
Universidad de Oviedo (237 reviews)
Universidad de Alcalá (185 reviews)
Universidad de Cantabria (153 reviews)
Universidad de Navarra (113 reviews)
Universidad de Vigo (107 reviews)
Universidad de Lleida (50 reviews)
Escola Universitaria D'Estudis Empresarials del Maresme (7 reviews)
Sweden
Lunds Universitet (663 reviews)
Växjö Universitet (498 reviews)
Södertörns Högskola (79 reviews)
Saved jobs () Applied () Logout